لوله و اتصالات تک لایه

لوله تک لایه یزد لوله

71,880تومان2,895,320تومان

اتصالات پنج لایه

سه راهی 180 دیواری پرسی

99,865تومان127,270تومان
98,473تومان124,685تومان

اتصالات پنج لایه

سه راهی توپیچ پرسی

64,737تومان80,221تومان

اتصالات پنج لایه

مهره ماسوره توپیچ پرسی

49,555تومان186,380تومان

اتصالات پنج لایه

سه راهی تبدیلی پرسی

60,896تومان187,770تومان

اتصالات پنج لایه

جعبه کلکتور

342,144تومان571,104تومان
78,455تومان95,328تومان

اتصالات پنج لایه

بوشن توپیچ کوپلی

31,631تومان115,155تومان
89,823تومان102,668تومان

اتصالات پنج لایه

سه راه توپیچ کوپلی

70,647تومان134,160تومان
×
question